Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden FP Academy (Future Professionals Academy)

Inleiding

De reizen en excursies van Future Professionals Academy, hierna te noemen FP Academy of organisator, hebben een educatief karakter, waarbij allerlei bezoeken aan bedrijven en workshops tijdens de reis en excursies worden aangeboden. Door lokale omstandigheden en de welwillendheid van de te bezoeken organisaties, kan het voorkomen dat de reisbegeleider of lokale agent genoodzaakt is het aangeboden programma ter plekke aan te passen, waarbij de organisator haar uiterste best doet de kwaliteit van de studiereis of excursie te handhaven. Het oordeel van de reisbegeleider en/of lokale agent is hierbij doorslaggevend (zie ook artikel 13).
Er geldt een leeftijdsgrens voor reizen naar het buitenland. Bij reizen naar America en de Verenigde Arabische Emiraten dient een deelnemer minimaal 21 jaar oud te zijn. Voor Japan is de minimum leeftijd 20 jaar; voor Zuid Korea 19 jaar en voor de overige bestemmingen 18 jaar.
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige ziektekostenverzekering en zijn verplicht een reisverzekering af te sluiten (zie ook art. 4 van deze reisvoorwaarden). Het polisnummer en alarmnummer van de verzekeringsmaatschappij dient uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de reis door te zijn geven aan de organisatie.
Artikel 1: Definities
Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten, waaronder ook overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen, die gesloten zijn met FP Academy. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over of verwezen wordt naar onderstaande definities is het volgende van toepassing:
– De organisator: Aim 4 Sales handelend onder de naam FP Academy, gevestigd Borgloonstraat 6A, 1066 HH Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 52479668;
– De deelnemer: natuurlijk persoon die inschrijft op de door FP Academy aangeboden reizen, excursies en workshops;
– Mededeelnemer en mededeelnemers: natuurlijk persoon of personen die gezamenlijk met- de deelnemer gebruik wensen te maken van de door FP Academy aangeboden diensten;
– De begeleider: natuurlijk persoon die namens FP Academy de reis en/of excursie begeleidt; hieronder wordt zowel een Nederlandse reisbegeleider (hij of zij) verstaan als een lokale gids;
– De overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer en organisator waarbij de organisator zich naar de deelnemer verbindt tot het organiseren en uitvoeren van een door haar aangeboden reis, excursies en workshop, mits door de deelnemer aan de – in de overeenkomst- gestelde voorwaarden wordt voldaan.
– Eigen-vervoerreizen: reizen waarbij de deelnemer het vervoer van– en naar het land van bestemming zelf organiseert.
– De website: www.fpacademy.nl
Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de deelnemer als “hem, zijn of hij” wordt genoemd, wordt eveneens “haar of zij” bedoeld.
Artikel 2: Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de deelnemer van het aanbod van de organisator.
2.2. De deelnemer is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
2.3. De publicatie waarin de overeengekomen reis, excursie en of workshop is opgenomen maakt deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten, vergissingen en of kleine wijzigingen in een publicatie binden de organisator niet.
2.4. De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor folders en ander public relations materiaal voor zover door derden uitgegeven.
2.5. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de organisator zijn aanvaard en gelden alleen voor de betreffende overeenkomst.
2.6. Wijzigingen en/of aanvullingen in de overeenkomst zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn goedgekeurd.
2.7. De overeenkomst en de algemene voorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van de organisator en de deelnemer.
2.8. In het geval van geschil tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze algemene reisvoorwaarden prevaleert de tekst in de Nederlandse taal.
2.9. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.10. Deze voorwaarden zijn mede van toepassing op alle rechtspersonen, waarvan de organisator, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en of uitvoeren van de overeenkomst of bij het exploiteren van zijn onderneming.
2.11. Bij verschillen tussen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het bepaalde in de overeenkomst doorslaggevend.
2.12. Indien bepaalde voorkeuren van de deelnemer als preferentie worden aangegeven, wordt met deze betreffende voorkeur waar mogelijk rekening gehouden. Een preferentie kan echter nooit gegarandeerd worden en bindt de organisator niet.
Artikel 3: Informatie van de organisator
De organisator is verplicht de deelnemer uiterlijk 5 werkdagen voor de vertrekdatum, schriftelijk de navolgende informatie te verstrekken
a) reisbescheiden inclusief dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen voor zover van toepassing.
b) naam en telefoonnummer van de begeleider en andere relevante contactgegevens. De vermelde termijn van 5 werkdagen is niet van toepassing bij boekingen binnen 10 werkdagen vóór aanvang van de reis.
Artikel 4: Informatie en verplichtingen van de deelnemer
4.1. De deelnemer dient de organisator alle informatie te verstrekken die hem nadrukkelijk gevraagd wordt. Wanneer de deelnemer verkeerde informatie verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator, worden die kosten in rekening gebracht bij de deelnemer.
4.2. De deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de diensten (ziekte/handicap, e.d.) bij aanmelding kenbaar te maken.
4.3. Deze verplichting geldt ook voor mededeelnemers als de deelnemer namens 1 of meer mededeelnemers een overeenkomst aangaat.
4.4. De deelnemer en zijn mededeelnemers zijn gehouden een passende (reis)verzekering af te sluiten en uiterlijk 48 uur voor vertrek de betreffende gegevens (naam verzekeringsmaatschappij, polisnummer en alarmnummer) aan de organisator te verstrekken.
Artikel 5: Prijs van de reis en/of excursie
5.1. De in de overeenkomst gestelde prijs van de reis is de prijs per persoon en geldt enkel voor de diensten en voorzieningen zoals in het programma van de reis zijn gepubliceerd. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de organisator niet.
5.2. De in de overeenkomst gestelde prijs kan tot en met 14 dagen vóór het vertrek naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of;
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of;
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen;
d) de in de reissom opgenomen kosten voor entree, huur materialen en activiteiten, die niet door de organisator kunnen worden beïnvloedt.
5.3. Als de verhoging meer dan 10% van de totaalprijs bedraagt mag de deelnemer de overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dat geval heeft de deelnemer recht op onmiddellijke terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator betaald heeft.
Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1. De organisator laat de deelnemer na ontvangst van een aanmelding binnen maximaal 10 werkdagen weten of de gekozen reis beschikbaar is. De deelnemer ontvangt een voorlopige reserveringsbevestiging die overgaat in een definitieve bevestiging wanneer het minimum aantal deelnemers voor de betreffende reis is bereikt.
6.2. Voor alle reizen van de organisator is bij (voorlopige)bevestiging een aanbetaling van 20% van de reissom met een minimum van € 300 euro verplicht. De resterende reissom dient volgens de voorwaarden genoemd in de betreffende overeenkomst te worden voldaan. Bij een boeking korter dan 6 weken vóór vertrek dient de gehele reissom direct te worden voldaan.
6.3. Een voorlopige reservering wordt definitief, als de deelnemer een definitieve boekingsbevestiging en factuur van de organisator heeft ontvangen.
6.4. De deelnemer die niet binnen de op de factuur vermelde termijnen aan zijn betalingsverplichtingen aan de organisator heeft voldaan is van rechtswege in verzuim.
6.5. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de deelnemer aangemaand door of de organisator en wordt hem een termijn gesteld van 5 werkdagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met op de factuur vermelde annuleringsgelden verrekend.
6.6. De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4.
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de boeking
7.1. De deelnemer kan, voor aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, mits deze voldoet aan alle voorwaarden van de overeenkomst met de organisator. De overdragende deelnemer dient uiterlijk 6 weken vóór vertrek de organisator van deze overdracht op de hoogte te brengen.
7.2. De overdragende deelnemer en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht. De kosten gemoeid met deze overdracht kunnen per reis afwijken. Voorafgaand aan de overdracht worden deze aan de deelnemer kenbaar gemaakt.
Artikel 8: Andere wijzigingen door de deelnemer
Vraagt de deelnemer om een andere wijziging dan in artikel 7 genoemd, waardoor extra kosten worden veroorzaakt, dan zal de organisator deze kosten bij de deelnemer in rekening brengen. Onder wijzigingen worden verstaan: wijziging van reisdata en/of bestemming, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij en/of andere partijen betrokken bij de uitvoering van de reis, die met deze overdracht gepaard gaan. De organisator aanvaardt wijzigingen tot 4 weken vóór vertrek, voor zover deze door de betrokken vervoerder en/of deeluitvoerder, op voorwaarde van betaling van 100 euro aan administratiekosten, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij en/of andere partijen betrokken bij de uitvoering van de reis die met deze overdracht gepaard gaan. Vanaf 4 weken voor het vertrek zijn de annulerings-voorwaarden zoals vermeld op de factuur van toepassing. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende deelnemers wordt beschouwd als een (deel-) annulering. waarop artikel 11 van toepassing is.
Artikel 9: Wijziging door de organisator
9.1. De organisator kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij de deelnemer onverwijld meedeelt. De deelnemer kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
9.2. De organisator kan tot 10 werkdagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen als in artikel 5 lid 2 bedoeld. Bij toepassing van deze bepaling geeft de organisator aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen als de verhoging meer dan 10% van de totaalprijs bedraagt conform artikel 5 lid 3.
9.3. In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt doet de organisator onverwijld de deelnemer indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven
9.4. De organisator is verplicht de deelnemer te informeren over een wijziging in de vertrektijd. Voor zover de betreffende wijziging bij de organisator bekend is.
9.5. Als de deelnemer de wijziging aanvaardt geldt dit als een nieuwe overeenkomst.
Artikel 10: Verbreking door de organisator
10.1. De organisator is gerechtigd een reis te annuleren indien het minimum aantal deelnemers voor een reis niet behaald is. Uiterlijk 4 weken vóór vertrek ontvangt de deelnemer hiervan bericht.
10.2. In voorkomende gevallen kijkt de organisator of er een plaats beschikbaar is op de reis van een door de deelnemer opgegeven tweede voorkeur. Een eventueel verschil in de reissom dient door de deelnemer te worden bijbetaald of – bij een lagere reissom- door de organisator te worden gecrediteerd. Als de tweede voorkeur niet meer beschikbaar is zal de organisator de reeds betaalde aanbetaling restitueren.
Artikel 11: Verbreking door de deelnemer
Een annulering dient schriftelijk te gebeuren waarbij de datum van de poststempel en/of van het emailbericht leidend is. Indien de deelnemer de overeenkomst annuleert is de deelnemer de administratiekosten en de annuleringskosten zoals vermeld op de factuur verschuldigd. Deelnemer doet er verstandig aan om naast een verplichte reisverzekering (zie artikel 4) ook een annuleringskostenverzekering af te sluiten.
Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
12.1. Als tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden uitgevoerd, neemt de organisator alle nodige maatregelen om de deelnemer passende alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis, zonder extra kosten voor de deelnemer.
12.2. Als de deelnemer tijdens een reis afziet van verdere deelname of afwijkt van het reisschema, dan zijn de gevolgen voor eigen rekening en verantwoording van de deelnemer. In dat geval is de organisator niet verplicht tot restitutie van een deel van de reissom.
Artikel 13: Afwijking van het reisschema, aanwijzingen van de reisbegeleider
13.1. Aanwijzingen van de organisator en of de reisbegeleider dienen door de deelnemer(s) strikt te worden opgevolgd. Indien een deelnemer hieraan geen gevolg geeft, kan de organisator of reisbegeleider hem uitsluiten van verdere deelname aan de reis. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van een deel van de reissom en zijn alle gevolgen hiervoor voor rekening en verantwoording van de deelnemer.
13.2. De deelnemer die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis hierdoor wordt bemoeilijkt, kan door de organisator en/of de reisbegeleider van (voortzetting) van de reis worden uitgesloten. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van enig deel van de reissom en zijn alle gevolgen voor eigen rekening en verantwoording van de deelnemer.
13.3. De reisbegeleider kan het reisschema ter plaatse wijzigen als de lokale omstandigheden daartoe aanleiding geven zonder verplichting voor de organisator tot restitutie van (een deel van) de reissom.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator
14.1. De organisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer, op grond van de overeenkomst, redelijkerwijs mag hebben. De organisator is verantwoordelijk voor de -uit de overeenkomst voortvloeiende- verplichtingen ongeacht of deze verplichtingen worden uitgevoerd door hemzelf dan wel door hem gecontracteerde verstrekkers van diensten. Daarbij heeft de organisator onverminderd het recht om andere verstrekkers van deze diensten aan te spreken.
14.2 Indien op een, in de overeenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de organisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
14.3. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de deelnemer zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering, alsmede wanneer de schade behoort tot het gebruikelijke risico van de activiteit.
14.4. Wanneer de organisatie aansprakelijk is voor volledige derving van reisgenot van de deelnemer, bedraagt de vergoeding te allen tijde maximaal eenmaal de reissom.
14.5. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de organisator beperkt tot te allen tijde maximaal tweemaal de reissom.
Artikel 15: Aansprakelijkheid van de deelnemer
15.1. De deelnemer is volledig aansprakelijk voor de schade die de organisator, zijn personeel of zijn vertegenwoordigers door toedoen van de deelnemer oplopen, alsook wanneer hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen. De eventuele kosten komen voor rekening van de deelnemer en zullen op de deelnemer worden verhaald.
15.2. De deelnemer dient ten tijde van de reis en excursie(s)in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten en deze bij zich te dragen voor zover dit wettelijk is verplicht.
15.3. Eventuele benodigde vaccinaties zijn voor eigen rekening van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van advies m.b.t. benodigde vaccinaties.
15.4. De deelnemer dient ten tijde van de reis en excursie(s) te beschikken over een geldige ziektekosten- en reisverzekering.
15.5. Deelnemer dient op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen van de plaats van bestemming omtrent drank en drugs en andere wettelijke verboden en houdt zich hieraan
15.6. Bij deelname aan de reis verplicht de deelnemer zich tot deelname aan alle bedrijfsbezoeken;
15.7. Het is de deelnemer niet toegestaan er alleen op uit te gaan in de avonduren;
15.8. Deelnemer houdt zich aan dresscode tijdens bedrijfsbezoeken: Geen gescheurde broeken, korte broeken, hemdjes, spaghetti bandjes, korte jurkjes en slippers.
15.9. Deelnemer is verplicht bij problemen op de plaats van bestemming de begeleiding direct te waarschuwen.
15.10. De deelnemer houdt zich aan de regels die gelden in de accommodatie en houdt rekening met de tijden van opening en sluiting van de betreffende accommodatie.
15.11. De organisatie adviseert de deelnemer te beschikken over een geldige WA-verzekering.
Artikel 16: Klachtenregeling
16.1. Voor aanvang van de reis: klachten dienen zo spoedig mogelijk door de deelnemer te worden ingediend bij de organisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.
16.2. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van de overeenkomst dient de deelnemer zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige (schriftelijke) manier te melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor dient de deelnemer zich – in deze volgorde – te wenden tot een vertegenwoordiger van de organisator of rechtstreeks tot de organisator.
16.3. Na afloop van de reis: indien een klacht ter plaatse niet bevredigend is opgelost of wanneer de deelnemer onmogelijk ter plaatse een klacht kon formuleren, dan moet hij uiterlijk 2 weken na het einde van de overeenkomst bij de organisator schriftelijk met ontvangstbewijs een klacht indienen.
Artikel 17: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen de organisator en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Voor zover regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, worden eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst ter beoordeling voorgelegd aan de bevoegde rechter.