Disclaimer & Privacybeleid

ALGEMEEN

Deze website wordt gemaakt en onderhouden door Future Professionals Academy, gevestigd te Amsterdam Nederland, hierna te noemen ‘FP Academy’. Op het gebruik van deze website zijn onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing. Bij gebruik van deze website geeft men dat akkoord te zijn met en gebonden aan de gebruiksvoorwaarden. FP Academy kan occasioneel de onderhavige gebruiksvoorwaarden wijzigen. Je bent te allen tijde gehouden aan deze wijzigingen. Wij raden je daarom aan om van tijd tot tijd deze gebruiksvoorwaarden te controleren.

DISCLAIMER

FP Academy, verleent je hierbij toegang tot FP Academy.nl (“de website”) en nodigt je uit aan te melden voor de aangebodene diensten en producten. FP Academy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover voorafgaand of achteraf mededeling van te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAAKELIJKHEID

FP Academy spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden diensten en producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FP Academy. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met FP Academy.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan FP Academy nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Via deze website biedt FP Academy mogelijkheden tot het aanschaffen van producten. Je kunt hierbij denken aan reis- en annuleringsverzekeringen. Deze diensten en producten worden door onze doen onze gespecialiseerde zakenpartners verzorgt en niet door FP Academy zelf. Dat. Je komt bij het aanschaf dan ook direct in contact met de betreffende zakenpartner. De overeenkomst die eventueel hier uit voortvloeit komt rechtsreeks tussen jou de zakenpartner tot stand.

Leeftijd

Men dient minimaal 18 jaar oud te zijn om aanmeldingen via deze Website te kunnen verrichten.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij FP Academy. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FP Academy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

FP Academy

Amsterdam, december 2018

PRIVACYBELEID

Met deze privacyverklaring kun je lezen met welke doeleinden FP Academy persoonsgegevens opvraagt, welke informatie er met de partners wordt gedeeld en welke rechten je hebt.

FP Academy respecteert hierbij je privacy als websitebezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Als je van mening bent dat ons handelen niet in overeenstemming is met de wet of ons privacybeleid, kunt je contact opnemen via het volgende adres:

FP Academy
Borgloonstraat 6A
1066 HH Amsterdam

info@fpacademy.nl

BOEKING

Indien je voor andere personen wenst te boeken, dien je hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van je?

Wij stellen je gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners voor het controleren van beschikbaarheid, voor het behartigen van de door jou aangegeven behoeften, voor je veiligheid of de veiligheid van anderen.

Wanneer je een reis bij ons boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

 • Naam, adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummer;
 • Geboortedatum van alle reizigers;
 • Betalingsgegevens;
 • Dieetgegevens (alleen indien relevant en indien je deze wenst op te geven);
 • Noodzakelijke medische gegevens (alleen indien relevant en indien je deze wenst op te geven);
 • Gegevens over de geboekte reis;
 • Bedrijfsnaam, telefoonnummer en polisnummer van je reisverzekering (indien van toepassing).

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Je gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om je informatie te verschaffen over je geboekte reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen;
 • Je dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover je hier toestemming voor geeft;
 • Voor zover je hier toestemming voor geeft worden je medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dienen te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door je aangegeven behoeften, je veiligheid of de veiligheid van derden;
 • NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen;
 • Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover je belang niet dient te prevaleren;
 • Wij kunnen de bedrijfsnaam van je reisverzekeraar en je polisnummer verwerken ter controle of je beschikt over een reisverzekering.

Grondslag

Wij verzamelen je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover je belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van je dieetgegevens/medische gegevens dient je ons uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

 • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden;
 • Eventuele medische gegevens zullen direct na de reis worden verwijderd;
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard;
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover je belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij je gegevens?

 • Wij stellen je gegevens ter beschikking aan (reis)dienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door jou aangegeven behoeften, voor je veiligheid of de veiligheid van anderen;
 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?

Vindt je reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale (reis)dienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst die FP Academy met jou heeft. De (reis)dienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van je persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

VISUMAANVRAAG

Welke gegevens verzamelen wij van je?

Wij verzamelen gegevens waaronder je NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, verblijfplaats op de bestemming, reisroute op de bestemming, paspoortnummer, afgifte datum en geldigheidsduur. In voorkomend geval sturen wij met je toestemming een kopie paspoort inclusief foto (zonder BSN) naar de ambassade/het consulaat wat de betreffende land waarvoor het visumaanvraag voor dient. .

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het indienen van de visumaanvraag en worden voorgeschreven door de ambassade/het consulaat.

Grondslag

Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst. Indien vereist sturen wij uw kopie paspoort inclusief foto (BSN afgeschermd) met uw toestemming door naar de ambassade/het consulaat.

Hoe lang bewaren wij gegevens van onze klanten?

Gegevens van onze klanten worden voor deze doeleinden bewaard totdat de visumaanvraag is afgerond.

Met wie delen wij je gegevens?

Je gegevens worden gedeeld met de ambassade/het consulaat/ visa application centres.

REISEVALUATIE

Welke gegevens verzamelen wij van je?

Wij verzamelen gegevens waaronder je naam, de afgenomen reis, je beoordelingen van de reis, je andere feedback of informatie die je vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie;
 • Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken (reis)dienstverlener.

Grondslag

Wij verzamelen je gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en (reis)dienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover je belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Gegevens in de evaluatie worden tot maximaal 2 jaar na de reis bewaard.

Met wie delen wij je gegevens?

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de (reis)dienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van je?

Wij verzamelen gegevens waaronder je naam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wanneer je je op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden je gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief naar je toe te sturen. Je naam wordt alleen gebruikt om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Grondslag

Bent je nog geen klant bij FP Academy dan verwerken wij je gegevens voor zover je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Ben je reeds klant dan versturen wij je een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Je gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat je je afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij je gegevens?

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

KLACHTEN OVER DE REIS

Welke gegevens verzamelen wij van je?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag

Wij verzamelen je gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij je gegevens?

Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij je gegevens?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die je persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking;
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden;
 • inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen;
 • wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren;
 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit
RECHTEN

Je rechten:

 • Je het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht je persoonsgegevens te corrigeren.
 • Je hebt het recht dat wij je persoonsgegevens wissen voor zover
  • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
  • de verwerking gebaseerd is op je toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
  • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, je bezwaar maakt tegen de verwerking en je belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking;
 • Je hebt het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens;
 • Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken;
 • Je hebt het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden;
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering;
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kun je richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van je verzoek dien je je te kunnen identificeren.

WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt  over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

FP Academy / bezoekadres WFC
Kon. Wilhelminaplein 13, 1062 HH Amsterdam
info@fpacademy.nl

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website biedt hyperlinks aan naar andere websites. FP Academy heeft geen enkel controle op de inhoud van deze websites. Wanneer je op dergelijke koppelingen klikt, verlaat je de website op eigen risico bij schade of tekortkomingen in de uitvoering. Bovengenoemde privacybeleid is bij het gebruik van de links naar websites van derden is hierdoor niet van toepassing. Deze hyperlinks naar website van derden worden alleen verstrekt voor het gemak van de bezoekers van onze website.